Επί της αποκλίσεως της ακολουθίας

Δημήτρης Κρέτσης

Ευκλείδης (1974-1975)

 • Issue: 03, page 30-31

How to cite

top

Δημήτρης Κρέτσης. "Επί της αποκλίσεως της ακολουθίας." Ευκλείδης (1974-1975): 30-31. <http://eudml.org/doc/238908>.

@article{ΔημήτρηςΚρέτσης1974-1975,
author = {Δημήτρης Κρέτσης},
journal = {Ευκλείδης},
language = {gre},
number = {03},
pages = {30-31},
title = {Επί της αποκλίσεως της ακολουθίας},
url = {http://eudml.org/doc/238908},
year = {1974-1975},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτρης Κρέτσης
TI - Επί της αποκλίσεως της ακολουθίας
JO - Ευκλείδης
PY - 1974-1975
IS - 03
SP - 30
EP - 31
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238908
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.