-Τα μαθηματικά μας διασκεδάζουν_

Χρήστος Κισκύρας; Κασοκεράκη Μαρία; Κουρκουρής Νίκος

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 2, page 59-60

How to cite

top

Χρήστος Κισκύρας, Κασοκεράκη Μαρία, and Κουρκουρής Νίκος. "-Τα μαθηματικά μας διασκεδάζουν_." Ευκλείδης Α (1985-1986): 59-60. <http://eudml.org/doc/238917>.

@article{ΧρήστοςΚισκύρας1985-1986,
author = {Χρήστος Κισκύρας, Κασοκεράκη Μαρία, Κουρκουρής Νίκος},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {2},
pages = {59-60},
title = {-Τα μαθηματικά μας διασκεδάζουν\_},
url = {http://eudml.org/doc/238917},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Χρήστος Κισκύρας
AU - Κασοκεράκη Μαρία
AU - Κουρκουρής Νίκος
TI - -Τα μαθηματικά μας διασκεδάζουν_
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 2
SP - 59
EP - 60
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238917
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.