Έκθεση πεπραγμένων έτους 1967

Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1967)

 • Issue: 08B, page 67-75
 • ISSN: 0072-7466

How to cite

top

"Έκθεση πεπραγμένων έτους 1967." Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1967): 67-75. <http://eudml.org/doc/238918>.

@article{Unknown1967,
journal = {Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας},
language = {gre},
number = {08B},
pages = {67-75},
title = {Έκθεση πεπραγμένων έτους 1967},
url = {http://eudml.org/doc/238918},
year = {1967},
}

TY - JOUR
TI - Έκθεση πεπραγμένων έτους 1967
JO - Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
PY - 1967
IS - 08B
SP - 67
EP - 75
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238918
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.