Η εικασία του Souslin

Mary Elen Rudin

Μαθηματική Επιθεώρηση (1978)

 • Issue: 11, page 94-107

How to cite

top

Mary Elen Rudin. "Η εικασία του Souslin." Μαθηματική Επιθεώρηση (1978): 94-107. <http://eudml.org/doc/238920>.

@article{MaryElenRudin1978,
author = {Mary Elen Rudin},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {11},
pages = {94-107},
title = {Η εικασία του Souslin},
url = {http://eudml.org/doc/238920},
year = {1978},
}

TY - JOUR
AU - Mary Elen Rudin
TI - Η εικασία του Souslin
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1978
IS - 11
SP - 94
EP - 107
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238920
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.