Γεωμετρικά Προβλήματα και η χρήση των εξισώσεων σ΄αυτά.

Γ. Μασιάκος; Σ. Ντούγιας

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 4, page 42-43

How to cite

top

Γ. Μασιάκος, and Σ. Ντούγιας. "Γεωμετρικά Προβλήματα και η χρήση των εξισώσεων σ΄αυτά.." Ευκλείδης Α (1985-1986): 42-43. <http://eudml.org/doc/238932>.

@article{Γ1985-1986,
author = {Γ. Μασιάκος, Σ. Ντούγιας},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {4},
pages = {42-43},
title = {Γεωμετρικά Προβλήματα και η χρήση των εξισώσεων σ΄αυτά.},
url = {http://eudml.org/doc/238932},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Μασιάκος
AU - Σ. Ντούγιας
TI - Γεωμετρικά Προβλήματα και η χρήση των εξισώσεων σ΄αυτά.
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 4
SP - 42
EP - 43
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238932
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.