Η εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα και την Ε.Ε. στο χρονικό διάστημα 1972-2002

Γιάννης Κερασαρίδης

Ευκλείδης Γ (2002)

 • Issue: 58, page 61-102

How to cite

top

Γιάννης Κερασαρίδης. "Η εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα και την Ε.Ε. στο χρονικό διάστημα 1972-2002." Ευκλείδης Γ (2002): 61-102. <http://eudml.org/doc/238939>.

@article{ΓιάννηςΚερασαρίδης2002,
author = {Γιάννης Κερασαρίδης},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {58},
pages = {61-102},
title = {Η εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα και την Ε.Ε. στο χρονικό διάστημα 1972-2002},
url = {http://eudml.org/doc/238939},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Γιάννης Κερασαρίδης
TI - Η εκπαιδευτική πολιτική στην Ελλάδα και την Ε.Ε. στο χρονικό διάστημα 1972-2002
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 2002
IS - 58
SP - 61
EP - 102
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238939
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.