Κριτική θεώρηση της ποιότητας των υπηρεσιών στην ανώτατη εκπαίδευση

Κώστας Φασούλης

Ευκλείδης Γ (2005)

 • Issue: 62, page 70-83

How to cite

top

Κώστας Φασούλης. "Κριτική θεώρηση της ποιότητας των υπηρεσιών στην ανώτατη εκπαίδευση." Ευκλείδης Γ (2005): 70-83. <http://eudml.org/doc/238943>.

@article{ΚώσταςΦασούλης2005,
author = {Κώστας Φασούλης},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {62},
pages = {70-83},
title = {Κριτική θεώρηση της ποιότητας των υπηρεσιών στην ανώτατη εκπαίδευση},
url = {http://eudml.org/doc/238943},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Κώστας Φασούλης
TI - Κριτική θεώρηση της ποιότητας των υπηρεσιών στην ανώτατη εκπαίδευση
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 2005
IS - 62
SP - 70
EP - 83
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238943
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.