Αρχή και εξέλιξη της Τριγωνομετρίας.

Γιάννης Θωμαΐδης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1981)

 • Issue: 24, page 45-73

How to cite

top

Γιάννης Θωμαΐδης. "Αρχή και εξέλιξη της Τριγωνομετρίας.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1981): 45-73. <http://eudml.org/doc/238948>.

@article{ΓιάννηςΘωμαΐδης1981,
author = {Γιάννης Θωμαΐδης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {24},
pages = {45-73},
title = {Αρχή και εξέλιξη της Τριγωνομετρίας.},
url = {http://eudml.org/doc/238948},
year = {1981},
}

TY - JOUR
AU - Γιάννης Θωμαΐδης
TI - Αρχή και εξέλιξη της Τριγωνομετρίας.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1981
IS - 24
SP - 45
EP - 73
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238948
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.