Μερικές Χρήσιμες Παρατηρήσεις για τις Συναρτήσεις: Συνημίτονο, Ημίτονο, Εφαπτομένη, Συνεφαπτομένη, Εκθετική, Λογαριθμική.

Π.Τ. Μαρκόπουλος

Ευκλείδης Γ (1986)

 • Issue: 12, page 74-86

How to cite

top

Π.Τ. Μαρκόπουλος. "Μερικές Χρήσιμες Παρατηρήσεις για τις Συναρτήσεις: Συνημίτονο, Ημίτονο, Εφαπτομένη, Συνεφαπτομένη, Εκθετική, Λογαριθμική.." Ευκλείδης Γ (1986): 74-86. <http://eudml.org/doc/238952>.

@article{Π1986,
author = {Π.Τ. Μαρκόπουλος},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {12},
pages = {74-86},
title = {Μερικές Χρήσιμες Παρατηρήσεις για τις Συναρτήσεις: Συνημίτονο, Ημίτονο, Εφαπτομένη, Συνεφαπτομένη, Εκθετική, Λογαριθμική.},
url = {http://eudml.org/doc/238952},
year = {1986},
}

TY - JOUR
AU - Π.Τ. Μαρκόπουλος
TI - Μερικές Χρήσιμες Παρατηρήσεις για τις Συναρτήσεις: Συνημίτονο, Ημίτονο, Εφαπτομένη, Συνεφαπτομένη, Εκθετική, Λογαριθμική.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1986
IS - 12
SP - 74
EP - 86
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238952
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.