Γωνία - Είδη γωνιών

Ιωάννης Λιάπης

Ευκλείδης Α (1993-1994)

 • Issue: 11, page 12-17

How to cite

top

Ιωάννης Λιάπης. "Γωνία - Είδη γωνιών." Ευκλείδης Α (1993-1994): 12-17. <http://eudml.org/doc/238963>.

@article{ΙωάννηςΛιάπης1993-1994,
author = {Ιωάννης Λιάπης},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {11},
pages = {12-17},
title = {Γωνία - Είδη γωνιών},
url = {http://eudml.org/doc/238963},
year = {1993-1994},
}

TY - JOUR
AU - Ιωάννης Λιάπης
TI - Γωνία - Είδη γωνιών
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1993-1994
IS - 11
SP - 12
EP - 17
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238963
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.