Ελεύθερα μαθήματα: Η Διαίρεση---

Βασίλης Πολυδούρης

Ευκλείδης Α (1977-1978)

 • Issue: 5, page 129-137

How to cite

top

Βασίλης Πολυδούρης. "Ελεύθερα μαθήματα: Η Διαίρεση---." Ευκλείδης Α (1977-1978): 129-137. <http://eudml.org/doc/238964>.

@article{ΒασίληςΠολυδούρης1977-1978,
author = {Βασίλης Πολυδούρης},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {5},
pages = {129-137},
title = {Ελεύθερα μαθήματα: Η Διαίρεση---},
url = {http://eudml.org/doc/238964},
year = {1977-1978},
}

TY - JOUR
AU - Βασίλης Πολυδούρης
TI - Ελεύθερα μαθήματα: Η Διαίρεση---
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1977-1978
IS - 5
SP - 129
EP - 137
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238964
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.