Διδακτικές επισημάνσεις για το μάθημα των Μαθηματικών στα τμήματα Π.Δ.Σ.

Κ. Βαΐνάς

Ευκλείδης Γ (1999)

 • Issue: 52, page 66-75

How to cite

top

Κ. Βαΐνάς. "Διδακτικές επισημάνσεις για το μάθημα των Μαθηματικών στα τμήματα Π.Δ.Σ.." Ευκλείδης Γ (1999): 66-75. <http://eudml.org/doc/238967>.

@article{Κ1999,
author = {Κ. Βαΐνάς},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {52},
pages = {66-75},
title = {Διδακτικές επισημάνσεις για το μάθημα των Μαθηματικών στα τμήματα Π.Δ.Σ.},
url = {http://eudml.org/doc/238967},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Κ. Βαΐνάς
TI - Διδακτικές επισημάνσεις για το μάθημα των Μαθηματικών στα τμήματα Π.Δ.Σ.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1999
IS - 52
SP - 66
EP - 75
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238967
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.