Τα Νεα Μαθηματικά

Γ. Μητακίδης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1983)

 • Issue: 25, page 85-100

How to cite

top

Γ. Μητακίδης. "Τα Νεα Μαθηματικά." Μαθηματική Επιθεώρηση (1983): 85-100. <http://eudml.org/doc/238969>.

@article{Γ1983,
author = {Γ. Μητακίδης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {25},
pages = {85-100},
title = {Τα Νεα Μαθηματικά},
url = {http://eudml.org/doc/238969},
year = {1983},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Μητακίδης
TI - Τα Νεα Μαθηματικά
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1983
IS - 25
SP - 85
EP - 100
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238969
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.