Για τη Γ΄ Τάξη. Λύσεις ασκήσεων απ΄ το προηγούμενο τεύχος.

Ν. Κισκύρας; Β. Πολυδούρης; Π. Μαρουσάκης

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 4, page 147-157

How to cite

top

Ν. Κισκύρας, Β. Πολυδούρης, and Π. Μαρουσάκης. "Για τη Γ΄ Τάξη. Λύσεις ασκήσεων απ΄ το προηγούμενο τεύχος.." Ευκλείδης Α (1985-1986): 147-157. <http://eudml.org/doc/238971>.

@article{Ν1985-1986,
author = {Ν. Κισκύρας, Β. Πολυδούρης, Π. Μαρουσάκης},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {4},
pages = {147-157},
title = {Για τη Γ΄ Τάξη. Λύσεις ασκήσεων απ΄ το προηγούμενο τεύχος.},
url = {http://eudml.org/doc/238971},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Ν. Κισκύρας
AU - Β. Πολυδούρης
AU - Π. Μαρουσάκης
TI - Για τη Γ΄ Τάξη. Λύσεις ασκήσεων απ΄ το προηγούμενο τεύχος.
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 4
SP - 147
EP - 157
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238971
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.