Εκτίμηση του ποσοστού ενός ονόματος από τον ανδρικό ή το γυναικείο πληθυσμό με τη χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου.

Μ. Μπουρίκα; Μ. Χάλκου

Μαθηματική Επιθεώρηση (2001)

 • Issue: 56, page 7-14

How to cite

top

Μ. Μπουρίκα, and Μ. Χάλκου. "Εκτίμηση του ποσοστού ενός ονόματος από τον ανδρικό ή το γυναικείο πληθυσμό με τη χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου.." Μαθηματική Επιθεώρηση (2001): 7-14. <http://eudml.org/doc/238978>.

@article{Μ2001,
author = {Μ. Μπουρίκα, Μ. Χάλκου},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {56},
pages = {7-14},
title = {Εκτίμηση του ποσοστού ενός ονόματος από τον ανδρικό ή το γυναικείο πληθυσμό με τη χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου.},
url = {http://eudml.org/doc/238978},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Μ. Μπουρίκα
AU - Μ. Χάλκου
TI - Εκτίμηση του ποσοστού ενός ονόματος από τον ανδρικό ή το γυναικείο πληθυσμό με τη χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2001
IS - 56
SP - 7
EP - 14
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238978
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.