Διδακτική πράξη και αξιολόγηση

Αικατερίνη Κασιμάτη

Ευκλείδης Γ (2000)

 • Issue: 53-54, page 90-101

How to cite

top

Αικατερίνη Κασιμάτη. "Διδακτική πράξη και αξιολόγηση." Ευκλείδης Γ (2000): 90-101. <http://eudml.org/doc/238986>.

@article{ΑικατερίνηΚασιμάτη2000,
author = {Αικατερίνη Κασιμάτη},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {53-54},
pages = {90-101},
title = {Διδακτική πράξη και αξιολόγηση},
url = {http://eudml.org/doc/238986},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Αικατερίνη Κασιμάτη
TI - Διδακτική πράξη και αξιολόγηση
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 2000
IS - 53-54
SP - 90
EP - 101
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238986
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.