Εισαγωγή στη γενική ιδέα της Τοπολογίας

Ζ. Μαλέκας; Ι. Κλωνιάς; Κ. Οικονόμου; Κ. Τζανάκη; Χ. Αναγνωστόπουλος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1976)

 • Issue: 4, page 139-151

How to cite

top

Ζ. Μαλέκας, et al. "Εισαγωγή στη γενική ιδέα της Τοπολογίας." Μαθηματική Επιθεώρηση (1976): 139-151. <http://eudml.org/doc/238992>.

@article{Ζ1976,
author = {Ζ. Μαλέκας, Ι. Κλωνιάς, Κ. Οικονόμου, Κ. Τζανάκη, Χ. Αναγνωστόπουλος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {4},
pages = {139-151},
title = {Εισαγωγή στη γενική ιδέα της Τοπολογίας},
url = {http://eudml.org/doc/238992},
year = {1976},
}

TY - JOUR
AU - Ζ. Μαλέκας
AU - Ι. Κλωνιάς
AU - Κ. Οικονόμου
AU - Κ. Τζανάκη
AU - Χ. Αναγνωστόπουλος
TI - Εισαγωγή στη γενική ιδέα της Τοπολογίας
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1976
IS - 4
SP - 139
EP - 151
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238992
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.