Ιδιότητες μιας Κλάσης Γενικευμένων Κατανομών

Θεόδωρος Αρτίκης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1979)

 • Issue: 16, page 3-10

How to cite

top

Θεόδωρος Αρτίκης. "Ιδιότητες μιας Κλάσης Γενικευμένων Κατανομών." Μαθηματική Επιθεώρηση (1979): 3-10. <http://eudml.org/doc/238997>.

@article{ΘεόδωροςΑρτίκης1979,
author = {Θεόδωρος Αρτίκης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {16},
pages = {3-10},
title = {Ιδιότητες μιας Κλάσης Γενικευμένων Κατανομών},
url = {http://eudml.org/doc/238997},
year = {1979},
}

TY - JOUR
AU - Θεόδωρος Αρτίκης
TI - Ιδιότητες μιας Κλάσης Γενικευμένων Κατανομών
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1979
IS - 16
SP - 3
EP - 10
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238997
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.