Επί της ασυμπτωτικής συμπεριφοράς των συναρτησιακών διαφορικών εξισώσεων

Αθανάσιος Πετσούλας

Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1970)

 • Issue: 11B, page 167-217
 • ISSN: 0072-7466

How to cite

top

Αθανάσιος Πετσούλας. "Επί της ασυμπτωτικής συμπεριφοράς των συναρτησιακών διαφορικών εξισώσεων." Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1970): 167-217. <http://eudml.org/doc/239000>.

@article{ΑθανάσιοςΠετσούλας1970,
author = {Αθανάσιος Πετσούλας},
journal = {Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας},
language = {gre},
number = {11B},
pages = {167-217},
title = {Επί της ασυμπτωτικής συμπεριφοράς των συναρτησιακών διαφορικών εξισώσεων},
url = {http://eudml.org/doc/239000},
year = {1970},
}

TY - JOUR
AU - Αθανάσιος Πετσούλας
TI - Επί της ασυμπτωτικής συμπεριφοράς των συναρτησιακών διαφορικών εξισώσεων
JO - Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
PY - 1970
IS - 11B
SP - 167
EP - 217
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239000
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.