Ομόρροπες, Αντίρροπες Ημιευθείες Και Η Έννοια Της Φοράς Στην Ευκλείδια Γεωμετρία

Αθανάσιος Τουζόπουλος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1984)

 • Issue: 28, page 82-93

How to cite

top

Αθανάσιος Τουζόπουλος. "Ομόρροπες, Αντίρροπες Ημιευθείες Και Η Έννοια Της Φοράς Στην Ευκλείδια Γεωμετρία." Μαθηματική Επιθεώρηση (1984): 82-93. <http://eudml.org/doc/239001>.

@article{ΑθανάσιοςΤουζόπουλος1984,
author = {Αθανάσιος Τουζόπουλος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {28},
pages = {82-93},
title = {Ομόρροπες, Αντίρροπες Ημιευθείες Και Η Έννοια Της Φοράς Στην Ευκλείδια Γεωμετρία},
url = {http://eudml.org/doc/239001},
year = {1984},
}

TY - JOUR
AU - Αθανάσιος Τουζόπουλος
TI - Ομόρροπες, Αντίρροπες Ημιευθείες Και Η Έννοια Της Φοράς Στην Ευκλείδια Γεωμετρία
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1984
IS - 28
SP - 82
EP - 93
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239001
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.