Η Καινούρια Κρίση στα Μαθηματικά του Σχολείου.

Gerald Rising; Stephan Brown

Μαθηματική Επιθεώρηση (1983)

 • Issue: 25, page 42-63

How to cite

top

Gerald Rising, and Stephan Brown. "Η Καινούρια Κρίση στα Μαθηματικά του Σχολείου.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1983): 42-63. <http://eudml.org/doc/239006>.

@article{GeraldRising1983,
author = {Gerald Rising, Stephan Brown},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {25},
pages = {42-63},
title = {Η Καινούρια Κρίση στα Μαθηματικά του Σχολείου.},
url = {http://eudml.org/doc/239006},
year = {1983},
}

TY - JOUR
AU - Gerald Rising
AU - Stephan Brown
TI - Η Καινούρια Κρίση στα Μαθηματικά του Σχολείου.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1983
IS - 25
SP - 42
EP - 63
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239006
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.