Λύση του προβλήματος των τεσσάρων χρωμάτων

Lynn Arthur Steen

Μαθηματική Επιθεώρηση (1978)

 • Issue: 9, page 108-115

How to cite

top

Lynn Arthur Steen. "Λύση του προβλήματος των τεσσάρων χρωμάτων." Μαθηματική Επιθεώρηση (1978): 108-115. <http://eudml.org/doc/239009>.

@article{LynnArthurSteen1978,
author = {Lynn Arthur Steen},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {9},
pages = {108-115},
title = {Λύση του προβλήματος των τεσσάρων χρωμάτων},
url = {http://eudml.org/doc/239009},
year = {1978},
}

TY - JOUR
AU - Lynn Arthur Steen
TI - Λύση του προβλήματος των τεσσάρων χρωμάτων
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1978
IS - 9
SP - 108
EP - 115
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239009
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.