Αναμενόμενη χρησιμότητα ποσοστιαίας ασφάλισης.

Α. Βουδούρη

Μαθηματική Επιθεώρηση (1993)

 • Issue: 40, page 55-60

How to cite

top

Α. Βουδούρη. "Αναμενόμενη χρησιμότητα ποσοστιαίας ασφάλισης.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1993): 55-60. <http://eudml.org/doc/239023>.

@article{Α1993,
author = {Α. Βουδούρη},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {40},
pages = {55-60},
title = {Αναμενόμενη χρησιμότητα ποσοστιαίας ασφάλισης.},
url = {http://eudml.org/doc/239023},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Α. Βουδούρη
TI - Αναμενόμενη χρησιμότητα ποσοστιαίας ασφάλισης.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1993
IS - 40
SP - 55
EP - 60
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239023
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.