Η βασική θεωρία των συνεχών κλασμάτων και μερικές εφαρμογές της.

Τζανάκης Ν.

Μαθηματική Επιθεώρηση (1986)

 • Issue: 30, page 31-55

How to cite

top

Τζανάκης Ν.. "Η βασική θεωρία των συνεχών κλασμάτων και μερικές εφαρμογές της.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1986): 31-55. <http://eudml.org/doc/239026>.

@article{ΤζανάκηςΝ1986,
author = {Τζανάκης Ν.},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {30},
pages = {31-55},
title = {Η βασική θεωρία των συνεχών κλασμάτων και μερικές εφαρμογές της.},
url = {http://eudml.org/doc/239026},
year = {1986},
}

TY - JOUR
AU - Τζανάκης Ν.
TI - Η βασική θεωρία των συνεχών κλασμάτων και μερικές εφαρμογές της.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1986
IS - 30
SP - 31
EP - 55
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239026
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.