Σπουδή των Δυναμικών Συστημάτων με χρήση της θεωρίας κατηγοριών και τόπων

Δ. Γαβαλάς

Μαθηματική Επιθεώρηση (1998)

 • Issue: 49-50, page 184-204

How to cite

top

Δ. Γαβαλάς. "Σπουδή των Δυναμικών Συστημάτων με χρήση της θεωρίας κατηγοριών και τόπων." Μαθηματική Επιθεώρηση (1998): 184-204. <http://eudml.org/doc/239028>.

@article{Δ1998,
author = {Δ. Γαβαλάς},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {49-50},
pages = {184-204},
title = {Σπουδή των Δυναμικών Συστημάτων με χρήση της θεωρίας κατηγοριών και τόπων},
url = {http://eudml.org/doc/239028},
year = {1998},
}

TY - JOUR
AU - Δ. Γαβαλάς
TI - Σπουδή των Δυναμικών Συστημάτων με χρήση της θεωρίας κατηγοριών και τόπων
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1998
IS - 49-50
SP - 184
EP - 204
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239028
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.