Αλληλογραφία_,

Κ. Ζώης; Θ. Καλαντζής

Ευκλείδης Γ (1987)

 • Issue: 17, page 70-75

How to cite

top

Κ. Ζώης, and Θ. Καλαντζής. "Αλληλογραφία_,." Ευκλείδης Γ (1987): 70-75. <http://eudml.org/doc/239032>.

@article{Κ1987,
author = {Κ. Ζώης, Θ. Καλαντζής},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {17},
pages = {70-75},
title = {Αλληλογραφία\_,},
url = {http://eudml.org/doc/239032},
year = {1987},
}

TY - JOUR
AU - Κ. Ζώης
AU - Θ. Καλαντζής
TI - Αλληλογραφία_,
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1987
IS - 17
SP - 70
EP - 75
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239032
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.