Τυπικά αξιωματικά Συστήματα (Στα πλαίσια πρωτοβάθμιας Γλώσσας με ισότητα).

Κ. Κυρίτσης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1986)

 • Issue: 31, page 63-72

How to cite

top

Κ. Κυρίτσης. "Τυπικά αξιωματικά Συστήματα (Στα πλαίσια πρωτοβάθμιας Γλώσσας με ισότητα).." Μαθηματική Επιθεώρηση (1986): 63-72. <http://eudml.org/doc/239033>.

@article{Κ1986,
author = {Κ. Κυρίτσης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {31},
pages = {63-72},
title = {Τυπικά αξιωματικά Συστήματα (Στα πλαίσια πρωτοβάθμιας Γλώσσας με ισότητα).},
url = {http://eudml.org/doc/239033},
year = {1986},
}

TY - JOUR
AU - Κ. Κυρίτσης
TI - Τυπικά αξιωματικά Συστήματα (Στα πλαίσια πρωτοβάθμιας Γλώσσας με ισότητα).
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1986
IS - 31
SP - 63
EP - 72
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239033
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.