Μοντέλα Επιχειρησιακής Έρευνας και Λόγοι Χρησιμοποίησής τους

Βασιλης Μάνου

Μαθηματική Επιθεώρηση (1984)

 • Issue: 28, page 50-57

How to cite

top

Βασιλης Μάνου. "Μοντέλα Επιχειρησιακής Έρευνας και Λόγοι Χρησιμοποίησής τους." Μαθηματική Επιθεώρηση (1984): 50-57. <http://eudml.org/doc/239034>.

@article{ΒασιληςΜάνου1984,
author = {Βασιλης Μάνου},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {28},
pages = {50-57},
title = {Μοντέλα Επιχειρησιακής Έρευνας και Λόγοι Χρησιμοποίησής τους},
url = {http://eudml.org/doc/239034},
year = {1984},
}

TY - JOUR
AU - Βασιλης Μάνου
TI - Μοντέλα Επιχειρησιακής Έρευνας και Λόγοι Χρησιμοποίησής τους
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1984
IS - 28
SP - 50
EP - 57
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239034
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.