Τα έμπειρα συστήματα στην Εκπαίδευση. Η ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία Μαθηματικών εννοιών.

Βαγγέλης Παπαβασιλείου

Μαθηματική Επιθεώρηση (2000)

 • Issue: 54, page 122-137

How to cite

top

Βαγγέλης Παπαβασιλείου. "Τα έμπειρα συστήματα στην Εκπαίδευση. Η ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία Μαθηματικών εννοιών.." Μαθηματική Επιθεώρηση (2000): 122-137. <http://eudml.org/doc/239042>.

@article{ΒαγγέληςΠαπαβασιλείου2000,
author = {Βαγγέλης Παπαβασιλείου},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {54},
pages = {122-137},
title = {Τα έμπειρα συστήματα στην Εκπαίδευση. Η ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία Μαθηματικών εννοιών.},
url = {http://eudml.org/doc/239042},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Βαγγέλης Παπαβασιλείου
TI - Τα έμπειρα συστήματα στην Εκπαίδευση. Η ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία Μαθηματικών εννοιών.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2000
IS - 54
SP - 122
EP - 137
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239042
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.