Η γένεσις του ηλιακού συστήματος

Δημήτρης Κωτσάκης

Ευκλείδης (1974-1975)

 • Issue: 02, page 1733-1933

How to cite

top

Δημήτρης Κωτσάκης. "Η γένεσις του ηλιακού συστήματος." Ευκλείδης (1974-1975): 1733-1933. <http://eudml.org/doc/239045>.

@article{ΔημήτρηςΚωτσάκης1974-1975,
author = {Δημήτρης Κωτσάκης},
journal = {Ευκλείδης},
language = {gre},
number = {02},
pages = {1733-1933},
title = {Η γένεσις του ηλιακού συστήματος},
url = {http://eudml.org/doc/239045},
year = {1974-1975},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτρης Κωτσάκης
TI - Η γένεσις του ηλιακού συστήματος
JO - Ευκλείδης
PY - 1974-1975
IS - 02
SP - 1733
EP - 1933
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239045
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.