__Λύτες__

Άγνωστος Συγγραφέας

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 2, page 65-65

How to cite

top

Άγνωστος Συγγραφέας. "__Λύτες__." Ευκλείδης Α (1985-1986): 65-65. <http://eudml.org/doc/239049>.

@article{ΆγνωστοςΣυγγραφέας1985-1986,
author = {Άγνωστος Συγγραφέας},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {2},
pages = {65-65},
title = {\_\_Λύτες\_\_},
url = {http://eudml.org/doc/239049},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Άγνωστος Συγγραφέας
TI - __Λύτες__
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 2
SP - 65
EP - 65
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239049
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.