Κριτική στο Σχολικό Βιβλίο Γεωμετρίας Α΄ Λυκείου (Έκδοση 1990)

Πούλος Ανδρέας

Ευκλείδης Γ (1991)

 • Issue: 28, page 15-21

How to cite

top

Πούλος Ανδρέας. "Κριτική στο Σχολικό Βιβλίο Γεωμετρίας Α΄ Λυκείου (Έκδοση 1990)." Ευκλείδης Γ (1991): 15-21. <http://eudml.org/doc/239051>.

@article{ΠούλοςΑνδρέας1991,
author = {Πούλος Ανδρέας},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {28},
pages = {15-21},
title = {Κριτική στο Σχολικό Βιβλίο Γεωμετρίας Α΄ Λυκείου (Έκδοση 1990)},
url = {http://eudml.org/doc/239051},
year = {1991},
}

TY - JOUR
AU - Πούλος Ανδρέας
TI - Κριτική στο Σχολικό Βιβλίο Γεωμετρίας Α΄ Λυκείου (Έκδοση 1990)
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1991
IS - 28
SP - 15
EP - 21
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239051
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.