Συστήματα 1ου βαθμού.

Π. Κυράνας; Γ. Μασιάκος

Ευκλείδης Α (1989-1990)

 • Issue: 3, page 28-35

How to cite

top

Π. Κυράνας, and Γ. Μασιάκος. "Συστήματα 1ου βαθμού.." Ευκλείδης Α (1989-1990): 28-35. <http://eudml.org/doc/239066>.

@article{Π1989-1990,
author = {Π. Κυράνας, Γ. Μασιάκος},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {3},
pages = {28-35},
title = {Συστήματα 1ου βαθμού.},
url = {http://eudml.org/doc/239066},
year = {1989-1990},
}

TY - JOUR
AU - Π. Κυράνας
AU - Γ. Μασιάκος
TI - Συστήματα 1ου βαθμού.
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1989-1990
IS - 3
SP - 28
EP - 35
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239066
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.