Η χρησιμοποίηση του διδακτικού βιβλίου και του βιβλίου λύσεων των μαθηματικών.

Α. Πέτρου; Ν. Οικονόμου

Μαθηματική Επιθεώρηση (1986)

 • Issue: 30, page 55-94

How to cite

top

Α. Πέτρου, and Ν. Οικονόμου. "Η χρησιμοποίηση του διδακτικού βιβλίου και του βιβλίου λύσεων των μαθηματικών.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1986): 55-94. <http://eudml.org/doc/239074>.

@article{Α1986,
author = {Α. Πέτρου, Ν. Οικονόμου},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {30},
pages = {55-94},
title = {Η χρησιμοποίηση του διδακτικού βιβλίου και του βιβλίου λύσεων των μαθηματικών.},
url = {http://eudml.org/doc/239074},
year = {1986},
}

TY - JOUR
AU - Α. Πέτρου
AU - Ν. Οικονόμου
TI - Η χρησιμοποίηση του διδακτικού βιβλίου και του βιβλίου λύσεων των μαθηματικών.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1986
IS - 30
SP - 55
EP - 94
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239074
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.