Σχεδιασμός Διδασκαλίας Μαθηματικών.

Μαθηματική Επιθεώρηση (1985)

 • Issue: 29, page 10-30

How to cite

top

"Σχεδιασμός Διδασκαλίας Μαθηματικών.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1985): 10-30. <http://eudml.org/doc/239085>.

@article{Unknown1985,
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {29},
pages = {10-30},
title = {Σχεδιασμός Διδασκαλίας Μαθηματικών.},
url = {http://eudml.org/doc/239085},
year = {1985},
}

TY - JOUR
TI - Σχεδιασμός Διδασκαλίας Μαθηματικών.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1985
IS - 29
SP - 10
EP - 30
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239085
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.