Σχετικά με το πέρασμα από την παραδοσιακή στη σύγχρονη Φυσική.

Δημήτρης Α. Σαρδέλης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1981)

 • Issue: 22, page 102-130

How to cite

top

Δημήτρης Α. Σαρδέλης. "Σχετικά με το πέρασμα από την παραδοσιακή στη σύγχρονη Φυσική.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1981): 102-130. <http://eudml.org/doc/239088>.

@article{ΔημήτρηςΑ1981,
author = {Δημήτρης Α. Σαρδέλης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {22},
pages = {102-130},
title = {Σχετικά με το πέρασμα από την παραδοσιακή στη σύγχρονη Φυσική.},
url = {http://eudml.org/doc/239088},
year = {1981},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτρης Α. Σαρδέλης
TI - Σχετικά με το πέρασμα από την παραδοσιακή στη σύγχρονη Φυσική.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1981
IS - 22
SP - 102
EP - 130
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239088
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.