Οικονομική Μεγέθυνση και Ρυθμός Μεταβολής.

Γ. Δημάκος

Μαθηματική Επιθεώρηση (2000)

 • Issue: 53, page 43-48

How to cite

top

Γ. Δημάκος. "Οικονομική Μεγέθυνση και Ρυθμός Μεταβολής.." Μαθηματική Επιθεώρηση (2000): 43-48. <http://eudml.org/doc/239089>.

@article{Γ2000,
author = {Γ. Δημάκος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {53},
pages = {43-48},
title = {Οικονομική Μεγέθυνση και Ρυθμός Μεταβολής.},
url = {http://eudml.org/doc/239089},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Δημάκος
TI - Οικονομική Μεγέθυνση και Ρυθμός Μεταβολής.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2000
IS - 53
SP - 43
EP - 48
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239089
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.