Αλλαγή της Μαθηματικής εκπαίδευσης μετά το 1950. Ιδέες και Πραγματοποίηση. Γαλλία. Οι μεταρρυθμίσεις της διδασκαλίας των μαθηματικών στη Γαλλία.

A. Revuz

Μαθηματική Επιθεώρηση (1981)

 • Issue: 21, page 48-64

How to cite

top

A. Revuz. "Αλλαγή της Μαθηματικής εκπαίδευσης μετά το 1950. Ιδέες και Πραγματοποίηση. Γαλλία. Οι μεταρρυθμίσεις της διδασκαλίας των μαθηματικών στη Γαλλία.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1981): 48-64. <http://eudml.org/doc/239090>.

@article{A1981,
author = {A. Revuz},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {21},
pages = {48-64},
title = {Αλλαγή της Μαθηματικής εκπαίδευσης μετά το 1950. Ιδέες και Πραγματοποίηση. Γαλλία. Οι μεταρρυθμίσεις της διδασκαλίας των μαθηματικών στη Γαλλία.},
url = {http://eudml.org/doc/239090},
year = {1981},
}

TY - JOUR
AU - A. Revuz
TI - Αλλαγή της Μαθηματικής εκπαίδευσης μετά το 1950. Ιδέες και Πραγματοποίηση. Γαλλία. Οι μεταρρυθμίσεις της διδασκαλίας των μαθηματικών στη Γαλλία.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1981
IS - 21
SP - 48
EP - 64
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239090
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.