Κυρταί και Κοίλαι Συναρτήσεις. Εφαρμογές εις την Άλγεβραν και Τριγωνομετρία

Ι. Α. Σαρτζετάκης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1975)

 • Issue: 2, page 96-118

How to cite

top

Ι. Α. Σαρτζετάκης. "Κυρταί και Κοίλαι Συναρτήσεις. Εφαρμογές εις την Άλγεβραν και Τριγωνομετρία." Μαθηματική Επιθεώρηση (1975): 96-118. <http://eudml.org/doc/239092>.

@article{Ι1975,
author = {Ι. Α. Σαρτζετάκης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {2},
pages = {96-118},
title = {Κυρταί και Κοίλαι Συναρτήσεις. Εφαρμογές εις την Άλγεβραν και Τριγωνομετρία},
url = {http://eudml.org/doc/239092},
year = {1975},
}

TY - JOUR
AU - Ι. Α. Σαρτζετάκης
TI - Κυρταί και Κοίλαι Συναρτήσεις. Εφαρμογές εις την Άλγεβραν και Τριγωνομετρία
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1975
IS - 2
SP - 96
EP - 118
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239092
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.