Βοηθώντας τους φοιτητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων να διδάξουν Μαθηματικά: ο ρόλος των πρακτικών ασκήσεων

Σ. Καφούση; Α. Μπούφη

Ευκλείδης Γ (1995)

 • Issue: 44, page 15-33

How to cite

top

Σ. Καφούση, and Α. Μπούφη. "Βοηθώντας τους φοιτητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων να διδάξουν Μαθηματικά: ο ρόλος των πρακτικών ασκήσεων." Ευκλείδης Γ (1995): 15-33. <http://eudml.org/doc/239093>.

@article{Σ1995,
author = {Σ. Καφούση, Α. Μπούφη},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {44},
pages = {15-33},
title = {Βοηθώντας τους φοιτητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων να διδάξουν Μαθηματικά: ο ρόλος των πρακτικών ασκήσεων},
url = {http://eudml.org/doc/239093},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Σ. Καφούση
AU - Α. Μπούφη
TI - Βοηθώντας τους φοιτητές των Παιδαγωγικών Τμημάτων να διδάξουν Μαθηματικά: ο ρόλος των πρακτικών ασκήσεων
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1995
IS - 44
SP - 15
EP - 33
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239093
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.