Η Χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Δημοτικό Σχολείο.

Αντρέας Πανούσης

Ευκλείδης Γ (1991)

 • Issue: 29, page 35-38

How to cite

top

Αντρέας Πανούσης. "Η Χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Δημοτικό Σχολείο.." Ευκλείδης Γ (1991): 35-38. <http://eudml.org/doc/239099>.

@article{ΑντρέαςΠανούσης1991,
author = {Αντρέας Πανούσης},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {29},
pages = {35-38},
title = {Η Χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Δημοτικό Σχολείο.},
url = {http://eudml.org/doc/239099},
year = {1991},
}

TY - JOUR
AU - Αντρέας Πανούσης
TI - Η Χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο Δημοτικό Σχολείο.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1991
IS - 29
SP - 35
EP - 38
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239099
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.