Ενορατικός - φορμαλισμός και τα θεωρήματα του Godel.

Κ. Κυρίτσης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1986)

 • Issue: 31, page 23-35

How to cite

top

Κ. Κυρίτσης. "Ενορατικός - φορμαλισμός και τα θεωρήματα του Godel.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1986): 23-35. <http://eudml.org/doc/239102>.

@article{Κ1986,
author = {Κ. Κυρίτσης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {31},
pages = {23-35},
title = {Ενορατικός - φορμαλισμός και τα θεωρήματα του Godel.},
url = {http://eudml.org/doc/239102},
year = {1986},
}

TY - JOUR
AU - Κ. Κυρίτσης
TI - Ενορατικός - φορμαλισμός και τα θεωρήματα του Godel.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1986
IS - 31
SP - 23
EP - 35
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239102
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.