Αβεβαιότητα, Πληροφορία και Στατιστική

Α. Ν. Φιλίππου

Μαθηματική Επιθεώρηση (1977)

 • Issue: 8, page 57-96

How to cite

top

Α. Ν. Φιλίππου. "Αβεβαιότητα, Πληροφορία και Στατιστική." Μαθηματική Επιθεώρηση (1977): 57-96. <http://eudml.org/doc/239103>.

@article{Α1977,
author = {Α. Ν. Φιλίππου},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {8},
pages = {57-96},
title = {Αβεβαιότητα, Πληροφορία και Στατιστική},
url = {http://eudml.org/doc/239103},
year = {1977},
}

TY - JOUR
AU - Α. Ν. Φιλίππου
TI - Αβεβαιότητα, Πληροφορία και Στατιστική
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1977
IS - 8
SP - 57
EP - 96
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239103
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.