Κράτος - Ιδεολογία και ο Πολιτικός ρόλος του εκπαιδευτικού.

Δ. Ματθαίου

Μαθηματική Επιθεώρηση (1993)

 • Issue: 40, page 20-54

How to cite

top

Δ. Ματθαίου. "Κράτος - Ιδεολογία και ο Πολιτικός ρόλος του εκπαιδευτικού.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1993): 20-54. <http://eudml.org/doc/239109>.

@article{Δ1993,
author = {Δ. Ματθαίου},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {40},
pages = {20-54},
title = {Κράτος - Ιδεολογία και ο Πολιτικός ρόλος του εκπαιδευτικού.},
url = {http://eudml.org/doc/239109},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Δ. Ματθαίου
TI - Κράτος - Ιδεολογία και ο Πολιτικός ρόλος του εκπαιδευτικού.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1993
IS - 40
SP - 20
EP - 54
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239109
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.