Τα Μαθηματικά στο κατώφλι του 2000.

Νικόλαος Αλεξανδρής

Μαθηματική Επιθεώρηση (1999)

 • Issue: 51, page 25-44

How to cite

top

Νικόλαος Αλεξανδρής. "Τα Μαθηματικά στο κατώφλι του 2000.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1999): 25-44. <http://eudml.org/doc/239110>.

@article{ΝικόλαοςΑλεξανδρής1999,
author = {Νικόλαος Αλεξανδρής},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {51},
pages = {25-44},
title = {Τα Μαθηματικά στο κατώφλι του 2000.},
url = {http://eudml.org/doc/239110},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Νικόλαος Αλεξανδρής
TI - Τα Μαθηματικά στο κατώφλι του 2000.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1999
IS - 51
SP - 25
EP - 44
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239110
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.