Τρία ερωτήματα για την μεταρρύθμιση.

Γ. Κερασαρίδης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1999)

 • Issue: 51, page 87-102

How to cite

top

Γ. Κερασαρίδης. "Τρία ερωτήματα για την μεταρρύθμιση.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1999): 87-102. <http://eudml.org/doc/239115>.

@article{Γ1999,
author = {Γ. Κερασαρίδης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {51},
pages = {87-102},
title = {Τρία ερωτήματα για την μεταρρύθμιση.},
url = {http://eudml.org/doc/239115},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Κερασαρίδης
TI - Τρία ερωτήματα για την μεταρρύθμιση.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1999
IS - 51
SP - 87
EP - 102
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239115
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.