Οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές σα μέσο για την αύξηση της ικανότητας των μαθητών στην Επίλυση Προβλημάτων.

Σπύρος Καλομητσίνης

Ευκλείδης Γ (1985-86)

 • Issue: 10, page 1-8

How to cite

top

Σπύρος Καλομητσίνης. "Οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές σα μέσο για την αύξηση της ικανότητας των μαθητών στην Επίλυση Προβλημάτων.." Ευκλείδης Γ (1985-86): 1-8. <http://eudml.org/doc/239118>.

@article{ΣπύροςΚαλομητσίνης1985-86,
author = {Σπύρος Καλομητσίνης},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {10},
pages = {1-8},
title = {Οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές σα μέσο για την αύξηση της ικανότητας των μαθητών στην Επίλυση Προβλημάτων.},
url = {http://eudml.org/doc/239118},
year = {1985-86},
}

TY - JOUR
AU - Σπύρος Καλομητσίνης
TI - Οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές σα μέσο για την αύξηση της ικανότητας των μαθητών στην Επίλυση Προβλημάτων.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1985-86
IS - 10
SP - 1
EP - 8
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239118
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.