Μαθηματικά, Σπουδές και Έρευνα

G. Hirzebruch

Ευκλείδης Γ (1985)

 • Issue: 8, page 22-34

How to cite

top

G. Hirzebruch. "Μαθηματικά, Σπουδές και Έρευνα." Ευκλείδης Γ (1985): 22-34. <http://eudml.org/doc/239119>.

@article{G1985,
author = {G. Hirzebruch},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {8},
pages = {22-34},
title = {Μαθηματικά, Σπουδές και Έρευνα},
url = {http://eudml.org/doc/239119},
year = {1985},
}

TY - JOUR
AU - G. Hirzebruch
TI - Μαθηματικά, Σπουδές και Έρευνα
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1985
IS - 8
SP - 22
EP - 34
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239119
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.