Το σχολείο ως Μανθάνων Οργανισμός: Νέος τρόπος Ύπαρξης του σχολείου στην εποχή της Πληροφορίας

Δημήτρης Γαβαλάς

Ευκλείδης Γ (2004)

 • Issue: 60-61, page 113-133

How to cite

top

Δημήτρης Γαβαλάς. "Το σχολείο ως Μανθάνων Οργανισμός: Νέος τρόπος Ύπαρξης του σχολείου στην εποχή της Πληροφορίας." Ευκλείδης Γ (2004): 113-133. <http://eudml.org/doc/239122>.

@article{ΔημήτρηςΓαβαλάς2004,
author = {Δημήτρης Γαβαλάς},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {60-61},
pages = {113-133},
title = {Το σχολείο ως Μανθάνων Οργανισμός: Νέος τρόπος Ύπαρξης του σχολείου στην εποχή της Πληροφορίας},
url = {http://eudml.org/doc/239122},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτρης Γαβαλάς
TI - Το σχολείο ως Μανθάνων Οργανισμός: Νέος τρόπος Ύπαρξης του σχολείου στην εποχή της Πληροφορίας
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 2004
IS - 60-61
SP - 113
EP - 133
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239122
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.