Τα γραμμικά προγράμματα της Τ-προσέγγισης

Α. Παναγιωτόπουλος

Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1966)

 • Issue: 07B, page 139-174
 • ISSN: 0072-7466

How to cite

top

Α. Παναγιωτόπουλος. "Τα γραμμικά προγράμματα της Τ-προσέγγισης." Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1966): 139-174. <http://eudml.org/doc/239124>.

@article{Α1966,
author = {Α. Παναγιωτόπουλος},
journal = {Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας},
language = {gre},
number = {07B},
pages = {139-174},
title = {Τα γραμμικά προγράμματα της Τ-προσέγγισης},
url = {http://eudml.org/doc/239124},
year = {1966},
}

TY - JOUR
AU - Α. Παναγιωτόπουλος
TI - Τα γραμμικά προγράμματα της Τ-προσέγγισης
JO - Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
PY - 1966
IS - 07B
SP - 139
EP - 174
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/239124
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.